Klauzula informacyjna RODO sklepu internetowego LUKMEBEL.PL

W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy Tobie następujące informacje:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka LUKMEBEL sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, ul. Piotra Potworowskiego 19E, NIP: 8943106957, REGON 367497097, właściciel domeny www.lukmebel.pl

Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: kontakt@lukmebel.pl lub pocztą na adres: LUKMEBEL sp. z o.o., ul. Piotra Potworowskiego 19E, 63-600 Kępno.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówień, zapytań lub reklamacji w naszym Sklepie internetowym poprzez właściwe formularze elektroniczne, jak też mailowo, telefonicznie, poprzez przesyłkę pocztową albo osobiście.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, nick, login, hasło do Twojego konta w naszym sklepie internetowym, dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr PESEL, NIP, nazwa firmy, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej, dane dotyczące zobowiązań, dane transakcyjne, historia zamówienia – o ile są danymi osobowymi.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z Tobą i realizacji Twojego zlecenia lub do podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy, w szczególności w celu:

 • poinformowania Ciebie o naszej ofercie;
 • realizacji Twoich zamówień;
 • obsługi reklamacji i prawa odstąpienia jak i innych praw konsumentów;
 • obsługi innych zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawartą umową.

Twoje dane osobowe przetwarzamy też na podstawie Twojej zgody, w celu:

 • analizowania danych z naszej strony www, zapisanych w plikach cookies;
 • prowadzenia działań marketingowych przez telefon lub drogą elektroniczną;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie, możesz wycofać w dowolnym momencie, bez podania powodu, w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższym zakresie, dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wskazanych poniżej, ponieważ odpowiadają one naszemu uzasadnionemu interesowi administratora:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług – możesz się temu sprzeciwić, patrz poniżej;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • dochodzenie naszych roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacji tych danych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Warunkiem zawarcia z nami umowy jest podanie następujących danych osobowych (umowny wymóg zawarcia umowy):

 • imię, nazwisko, adres e-mail, pełny adres korespondencyjny, numer telefonu, dane płatnicze oraz – w przypadku przedsiębiorców rejestrowanych w CEIDG: nazwa firmy i NIP.
 • inne dane osobowe konieczne do przekazania w celu realizacji Twojego zlecenia prawnego.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy lub zrealizować Twojego zlecenia/reklamacji/zapytania.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 2. Sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
 3. Usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Ograniczenia ich przetwarzania (na przykład tylko do przechowywania danych), na podstawie art. 18 RODO,
 5. Przeniesienia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego oraz profilowania – na podstawie art. 21 RODO. W takiej sytuacji zaprzestajemy przetwarzania tych danych w takich celach.

Możesz także w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wówczas nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: chcesz się dowiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli tak, to m.in. na jakiej podstawie, w jakim zakresie oraz w jakim celu.
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w przypadkach określonych w art. 18 RODO – wówczas Twoje dane będą przez nas tylko przechowywane, zaś ich przetwarzanie w pozostałym zakresie będzie wymagać Twojej zgody, chyba że wystąpią inne okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeśli potrzebujesz otrzymać zbiór przetwarzanych przez nas danych w celu przesłania ich innej firmie.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić:

 1. firmom, które prowadzą dla nas obsługę techniczno-informatyczną (serwera skrzynki pocztowej, domeny, usługi cloud computing etc.).
 2. firmom analizującym dane statystyczne.
 3. uprawnionym organom publicznym na podstawie prawa powszechnego.
 4. podmiotom prowadzącym serwisy mediów społecznościowych.
 5. biuru rachunkowemu – w celach rachunkowych.
 6. dostawcom usług płatniczych – w celu rozliczenia Twojego zamówienia.
 7. operatorom pocztowym lub przewoźnikom – w celu realizacji Twojego zamówienia.
 8. kancelarii prawnej – w celu obrony naszych praw.
 9. firmom świadczącym dla nas usługi marketingowe.
 10. za Twoją zgodą – także innym podmiotom, które z nami współpracują lub którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas nie dłuższy, niż jest to konieczne, ze względu na cel ich przetwarzania oraz wymogi prawa powszechnego.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu – maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy lub na czas trwania postępowania sądowego lub administracyjnego.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów dostarczających nam rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza obszarem EOG (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych).

Podstawą przekazania Twoich danych poza obszar EOG może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Wzmiankujemy, że przyjęliśmy w tym zakresie wymagane prawem środki bezpieczeństwa. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego pod adresem naszej Spółki.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie.

Informacje dotyczące tzw. ciasteczek (cookies):

Możemy używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronie naszego sklepu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez nasz serwer przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron naszego serwisu. Możemy także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie.

Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług.

Link do pobrania klauzuli - pobierz.

Loading...